molntjänster

Affärsmodellen för molntjänstbolag – värdeerbjudandet

I det förra inlägget om molntjänstbolag (Saas) gick jag igenom fyra centrala områden vad som definierar affärsmodellen för ett molntjänstbolag. Jag lovade att även skriva om de återstående komponenterna i affärsmodellen. Här kommer mina tankar kring ”värdeerbjudande” (value proposition)  för Saas bolag.

Värdeerbjudande handlar om vilket värde en lösning ger dess användare och kunder. Detta är den centrala frågeställningen i alla affärsmodeller. Viktigt är dels att produkten verkligen löser ett stort problem som kunderna har och att det löses på ett för kunden relevant och enkelt sätt. Bolagets intäktsströmmar kommer vara en direkt faktor av vilket värde produkten levererar. En produkt som används mycket (exempelvis stor del av användarens arbetsdag eller som rör stor del av arbetsstyrkan) löser antagligen ett stort problem, dvs den är värdefull och kan betinga ett högt pris. Så för att bli framgångsrik måste produkten leda till högt engagemang från användarna och vara viktig för dem så att de kommer tillbaka ofta.

För ett renodlat Saas-bolag kommer det inte skala att träffa alla användare, sitta ner och visa produkten och så vidare utan produkten i sig själv måste vara en bärare av marknadsföringen och vilket värde den kommer med. Produkten är egentligen det enda verktyg Saas-bolaget har att kommunicera med. Fin hemsida och smart PR kommer inte ge någon hävstång om inte produkten levererar tydligt värde. Det kommer vara helt avgörande att produkten är tydlig, känns pålitlig och säker, har enkelt ”onboarding”  etc etc så att den snabbt visar hur den enkelt löser ett stort problem för användaren.

En intressant aspekt är att värdeerbjudandet är att det finns tillfällen när värdet ökar över tid och inte behöver vara helt uppfyllt från början av relationen mellan användare och produkt. De Saas-bolag som använder freemium som kundanskaffningsstrategi har som första mål att få användare att skapa ett konto så att de kommer igång och börjar använda produkten. Tanken är att över tid ökar det upplevda värdet av produkten ju mer den används och på sikt kan användaren konverteras till att bli betalande kund. Tänk Dropbox som ett exempel. Innan någon av dina kollegor hade dropbox var värdet av tjänsten lågt, att synka sina egna dokument mellan olika devices har ett visst, men lågt, värde. Värdet ökade flerfalt när det går att dela mappar mellan flera användare eller när man levererar filer till någon och slipper skicka stora mail och vara orolig för versionsproblematik. Många Saas-bolag kan med fördel tillämpa samma princip, dvs man vill få in många användare som provar tjänsten och i takt med att användarna engagerar sig i tjänsten ökar deras upplevda nytta och värde av den. Att få igång en nätverkseffekt är ett bra sätt att öka värdet på en molntjänst som också leder till en möjlighet att börja ta betalt av användarna. Andra möjligheter som uppstår när man får in en engagerad användarskara, som går att omvandla till intäkter, är att de börjar efterfråga mer avancerad funktionalitet, bjuder in kollegor till tjänsten eller nyttjar mer lagringsutrymme.

I det förra inlägget beskrev jag också hur det går att vara data driven när man jobbar med Saas-bolag. För att förstå om en produkt har bra förutsättningar att leverera värde så är viktiga nyckeltal att mäta ”engagement” och ”retention”. Är värdena för dessa nyckeltal höga så innebär det att produkten ger användarna mycket nytta och att de ofta kommer tillbaka för att dra nytta av detta värde. Bra nivåer på engagment och retention är det första bevis du kan få som investerare att ett bolag är på rätt väg med sin produkt. När detta finns på plats finns fundamentet för att börja skala upp  och expandera bolaget.

Varför molntjänstbolag är intressanta att investera i

En trend har länge varit att fler och fler mjukvaror flyttar från installerade system till att levereras över internet. Fram växer en typ av bolag, molntjänst eller Saas-bolag som är mycket intressanta att investera i. Affärsmodellerna ändras så att kunden betalar inte längre en gång vid köp av ett medium (cd-skiva, dvd-skiva, nedladdat installationspaket) utan betalar löpande abonnemangsbetalningar över tiden mjukvaran används. I takt med att internetteknologierna mognar går det att köra mer och mer avancerade mjukvaror i webbläsaren. Dessutom kan större del av affärsprocesserna flytta online och automatiseras. Affärsutvecklingen bolagen är i stor utsträckning helt datadriven, likt ett akademiskt förhållningssätt där man lanserar hypoteser, testar, mäter och utvärderar resultat.

Sedan jag började min bana som investerare på heltid för tre år sedan har jag haft som mitt personliga fokusområde molntjänster och SaaS-bolag. Det har blivit investeringar i fyra bolag (Clipsource, Encare, Promobucket + ett ännu hemligt) varför jag tyckte det var på tiden att sammanfatta här vad det är som gör det så spännande att investera inom detta område.

För att enkelt sammanfatta varför Saas-bolag är intressanta investeringsobjekt så skulle jag säga att det är för att de har en mycket attraktiv affärsmodell. Låt oss titta på några element av affärsmodellen för dessa bolag.

Intäktsmodell

Betalningsströmmarna inkommer över hela perioden som kunden använder tjänsten. Intäkten har potential att bli mycket större över en kunds livslängd än om mjukvaran sålts till ett pris som omfattade den totala intäkten i förskott. En prislapp uppdelad på flera perioder (ofta per månad eller kvartal) gör det enklare för kunden att våga börja prova tjänsten och komma igång som användare. Kostnaden för kunden att börja använda tjänsten en kort utvärderingsperiod är låg (ibland gratis -”freemium”) vilket tar ner trösklarna för nya kunder att starta.

Kostnader

På kostnadssidan innebär en molntjänst ett bra förhållande mellan ökat antal kunder och rörliga kostnader. Skalfördelen för en online levererad mjukvara gör att den inkrementella kostnaden för att serva 10, 100 eller 1000 nya kunder är väldigt låg. Bruttomarginalen är alltså mycket hög. De fasta kostnaderna i Saas-bolag består typiskt sett av personal, i huvudsak som arbetar med produktutveckling och marknadsföring. Därutöver är ofta ett betydande kostnadsslag kundanskaffningskostnader (annonsering, adwords, kampanjer, partnerskap mm).

Distribution

Distribution är nästa område att titta på. Med internet som distributionsplattform är den stora möjligheten att man i teorin kan nå och leverera till kunder över hela världen från dag ett. Riktigt så enkel är det ju inte att bara lansera en tjänst och så kommer kunderna. Så här i ligger en stor utmaning som de flesta Saas bolag kämpar med; att hitta fungerande distributionsstrategier som skalar på ett förutsägbart sett. Mer om det området tänkte jag spara till en senare blogpost.

Kundrelation

Det fina med en mjukvara som levereras som tjänst är att den kan ha en mycket hög grad av automation och ”self-service”. Om det är ett renondlat Saas-bolag kommer varje ny potentiell kund själv in på webbplatsen, skapar ett konto, startar tjänsten och kommer igång. Bolaget behöver inte vara i kontakt med kunden utan kunden gör själv alla steg från analys & utvärdering till att komma igång, bli användare, registrera betalningsuppgifter och bli kund. Det tar tid att skapa en tjänst så att detta flöde blir naturligt och enkelt att komma igenom för kunden, för de som lyckas ligger en enorm kraft i att inga flaskhalsar uppstår i organisationen när efterfrågan är hög och kundtillströmningen ökar.

Dessa fyra element (intäktsmodell, kostnader, distribution och kundrelation) tycker jag är de centrala elementen i affärsmodellen för Saas-bolag. Jag sparar de återstående elementen (partners, aktiviteter, resurser, kundsegment, värdeerbjudande) till senare inlägg.

Så för att sammanfatta så här långt varför molntjänstbolag är intressanta att investera och vara delägare i så skulle jag säga att de ger investerare möjligheten till större förutsägbarhet och säkrare avkastningskalkyler på investerat kapital än andra investeringsmöjligheter. Investerare kan löpande få mätbar feedback på utvecklingen av bolaget och när bolaget kommit lite längre så går det att göra träffsäkra avkastningskalkyler på satsat kapital.